NFR-8 0.6/1kV

Products

NFR-8 1x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 8.5 mm
 • 무게(근사치): 65 kg/km

 

NFR-8 1x 2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 9 mm
 • 무게(근사치): 80 kg/km

 

NFR-8 1x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 9.5 mm
 • 무게(근사치): 10 kg/km

 

NFR-8 1x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 10 mm
 • 무게(근사치): 120 kg/km

 

NFR-8 1x 10mm²

Nexans ref. 84003608

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 11 mm
 • 무게(근사치): 190 kg/km

 

NFR-8 1x 16mm²

Nexans ref. 14006025

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 16 mm²
 • 외경: 12 mm
 • 무게(근사치): 220 kg/km

 

NFR-8 1x 25mm²

Nexans ref. 14005963

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 25 mm²
 • 외경: 13.5 mm
 • 무게(근사치): 310 kg/km

 

NFR-8 1x 35mm²

Nexans ref. 14006021

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 35 mm²
 • 외경: 15 mm
 • 무게(근사치): 430 kg/km

 

NFR-8 1x 50mm²

Nexans ref. 14007881

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 50 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 545 kg/km

 

NFR-8 1x 70mm²

Nexans ref. 14007882

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 70 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 740 kg/km

 

NFR-8 1x 95mm²

Nexans ref. 14007911

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 95 mm²
 • 외경: 20.5 mm
 • 무게(근사치): 1000 kg/km

 

NFR-8 1x 120mm²

Nexans ref. 14005969

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 120 mm²
 • 외경: 22.5 mm
 • 무게(근사치): 1250 kg/km

 

NFR-8 1x 150mm²

Nexans ref. 14017245

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 150 mm²
 • 외경: 25 mm
 • 무게(근사치): 1530 kg/km

 

NFR-8 1x 185mm²

Nexans ref. 14005044

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 185 mm²
 • 외경: 27 mm
 • 무게(근사치): 1900 kg/km

 

NFR-8 1x 240mm²

Nexans ref. 14005045

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 240 mm²
 • 외경: 30 mm
 • 무게(근사치): 2460 kg/km

 

NFR-8 1x 300mm²

Nexans ref. 14013948

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 300 mm²
 • 외경: 33 mm
 • 무게(근사치): 3040 kg/km

 

NFR-8 1x 400mm²

Nexans ref. 14021807

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 400 mm²
 • 외경: 36.5 mm
 • 무게(근사치): 3850 kg/km

 

NFR-8 1x 500mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 500 mm²
 • 외경: 41 mm
 • 무게(근사치): 4930 kg/km

 

NFR-8 1x 630mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 630 mm²
 • 외경: 46 mm
 • 무게(근사치): 6340 kg/km

 

NFR-8 2x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 14 mm
 • 무게(근사치): 135 kg/km

 

NFR-8 2x 2,5mm²

Nexans ref. 84003694

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 15 mm
 • 무게(근사치): 170 kg/km

 

NFR-8 2x 4mm²

Nexans ref. 84003695

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 16 mm
 • 무게(근사치): 210 kg/km

 

NFR-8 2x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 17.5 mm
 • 무게(근사치): 255 kg/km

 

NFR-8 2x 10mm²

Nexans ref. 84003639

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 360 kg/km

 

NFR-8 2x 16mm²

Nexans ref. 14006540

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 16 mm²
 • 외경: 21 mm
 • 무게(근사치): 480 kg/km

 

NFR-8 2x 25mm²

Nexans ref. 14008041

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 25 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 680 kg/km

 

NFR-8 2x 35mm²

Nexans ref. 14007880

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 35 mm²
 • 외경: 26.5 mm
 • 무게(근사치): 930 kg/km

 

NFR-8 2x 50mm²

Nexans ref. 14008135

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 50 mm²
 • 외경: 30 mm
 • 무게(근사치): 1180 kg/km

 

NFR-8 2x 70mm²

Nexans ref. 14008136

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 70 mm²
 • 외경: 34.5 mm
 • 무게(근사치): 1660 kg/km

 

NFR-8 2x 95mm²

Nexans ref. 14041003

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 95 mm²
 • 외경: 38 mm
 • 무게(근사치): 2210 kg/km

 

NFR-8 2x 120mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 120 mm²
 • 외경: 42 mm
 • 무게(근사치): 2735 kg/km

 

NFR-8 2x 150mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 150 mm²
 • 외경: 46.5 mm
 • 무게(근사치): 3410 kg/km

 

NFR-8 2x 185mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 185 mm²
 • 외경: 51 mm
 • 무게(근사치): 4200 kg/km

 

NFR-8 2x 240mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 240 mm²
 • 외경: 57.5 mm
 • 무게(근사치): 5460 kg/km

 

NFR-8 2x 300mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 300 mm²
 • 외경: 63 mm
 • 무게(근사치): 6750 kg/km

 

NFR-8 3x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 15 mm
 • 무게(근사치): 170 kg/km

 

NFR-8 3x 2,5mm²

Nexans ref. 84003696

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 16 mm
 • 무게(근사치): 210 kg/km

 

NFR-8 3x 4mm²

Nexans ref. 84003538

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 17 mm
 • 무게(근사치): 270 kg/km

 

NFR-8 3x 6mm²

Nexans ref. 84003763

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 350 kg/km

 

NFR-8 3x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 20.5 mm
 • 무게(근사치): 480 kg/km

 

NFR-8 3x 16mm²

Nexans ref. 14008318

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 16 mm²
 • 외경: 22 mm
 • 무게(근사치): 650 kg/km

 

NFR-8 3x 25mm²

Nexans ref. 14017244

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 25 mm²
 • 외경: 26 mm
 • 무게(근사치): 930 kg/km

 

NFR-8 3x 35mm²

Nexans ref. 14006121

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 35 mm²
 • 외경: 28.5 mm
 • 무게(근사치): 1240 kg/km

 

NFR-8 3x 50mm²

Nexans ref. 14005968

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 50 mm²
 • 외경: 32 mm
 • 무게(근사치): 1600 kg/km

 

NFR-8 3x 70mm²

Nexans ref. 14006118

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 70 mm²
 • 외경: 37 mm
 • 무게(근사치): 2230 kg/km

 

NFR-8 3x 95mm²

Nexans ref. 14006119

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 95 mm²
 • 외경: 41 mm
 • 무게(근사치): 3020 kg/km

 

NFR-8 3x 120mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 120 mm²
 • 외경: 45.5 mm
 • 무게(근사치): 3860 kg/km

 

NFR-8 3x 150mm²

Nexans ref. 14042991

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 150 mm²
 • 외경: 50.5 mm
 • 무게(근사치): 4790 kg/km

 

NFR-8 3x 185mm²

Nexans ref. 14042992

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 185 mm²
 • 외경: 55.5 mm
 • 무게(근사치): 5980 kg/km

 

NFR-8 3x 240mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 240 mm²
 • 외경: 62 mm
 • 무게(근사치): 7730 kg/km

 

NFR-8 3x 300mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 300 mm²
 • 외경: 68 mm
 • 무게(근사치): 9560 kg/km

 

NFR-8 4x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 16 mm
 • 무게(근사치): 200 kg/km

 

NFR-8 4x 2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 17 mm
 • 무게(근사치): 250 kg/km

 

NFR-8 4x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 330 kg/km

 

NFR-8 4x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 20 mm
 • 무게(근사치): 430 kg/km

 

NFR-8 4x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 22.5 mm
 • 무게(근사치): 610 kg/km

 

NFR-8 4x 16mm²

Nexans ref. 14006120

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 16 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 820 kg/km

 

NFR-8 4x 25mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 25 mm²
 • 외경: 28.5 mm
 • 무게(근사치): 1200 kg/km

 

NFR-8 4x 35mm²

Nexans ref. 14006122

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 35 mm²
 • 외경: 31.5 mm
 • 무게(근사치): 1600 kg/km

 

NFR-8 4x 50mm²

Nexans ref. 14018543

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 50 mm²
 • 외경: 35.5 mm
 • 무게(근사치): 2105 kg/km

 

NFR-8 4x 70mm²

Nexans ref. 1404118

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 70 mm²
 • 외경: 41 mm
 • 무게(근사치): 2990 kg/km

 

NFR-8 4x 95mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 95 mm²
 • 외경: 45.5 mm
 • 무게(근사치): 4060 kg/km

 

NFR-8 4x 120mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 120 mm²
 • 외경: 50.5 mm
 • 무게(근사치): 5050 kg/km

 

NFR-8 4x 150mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 150 mm²
 • 외경: 56 mm
 • 무게(근사치): 6300 kg/km

 

NFR-8 4x 185mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 185 mm²
 • 외경: 61.5 mm
 • 무게(근사치): 7820 kg/km

 

NFR-8 4x 240mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 240 mm²
 • 외경: 69 mm
 • 무게(근사치): 10180 kg/km

 

NFR-8 4x 300mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 300 mm²
 • 외경: 76 mm
 • 무게(근사치): 12610 kg/km

 

Description

Description

Standards

 • National
  KS C IEC 60502-1; KWS 409

적용범위

주거 및 상업적 용도의 건물내 및 산업용 배전 회로에 사용하는 전력용 저독성 내화 케이블

 

적용규격

K 60502-1,

KS C IEC 60502-1,

KWS 409 : 소방용전선(내화)

 

재료 및 구조

1. 도체 : 2등급(연선) 연동선

2. 내화층 : 마이카 테이프

3. 절연 : 가교 폴리에틸렌(XLPE), 내열 온도 90℃

4. 연합 : 2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음

5. 피복 : 흑색 저독성 난연 폴리올레핀

 

색상

1심 : 자연색(XLPE)
2심 : 흑, 백,
3심 : 흑, 백, 적
4심 : 흑, 백, 적, 녹

 

제품인증

KETI (전기용품안전인증), 환경표지인증

NFR-8 0.6/1kV design

##image:56211##

도체

절연

충진물

바인드 테이프

피복

 

절연저항 값은 규정이 없고 절연저항 상수의 값만 규정되어 있음 ( K=min. 3.67MΪ.km at 90℃) : 단심 & 다심

Characteristics

Characteristics

구조적 특성

구조적 특성

도체 재료
연동선
도체 타입
2등급 (연선)
절연
Micatape + XLPE
피복
LSZH

전기적 특성

전기적 특성

시험전압
3500 V
정격전압 Uo/U (Um)
0,6/1 kV

기계적 특성

기계적 특성

부식
IEC 60754-2

사용 특성

사용 특성

운용온도, 범위
-15 ... 90 °C
난연
KSC IEC 60332-3
연기밀도
ASTME 662
설치 시 벤딩 요소
12 (xD)

Resources

Resources

Current capacity table XLPE insulation multicore single phase

XLPE or EPR insulation, two loaded conductors/copper or aluminium

Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 19.0 0.0 18.5 0.0 22.0 0.0 24.0 0.0 25.0 0.0 27.0 0.0 26.0 0.0
2.5 26.0 20.0 25.0 19.5 30.0 23.0 33.0 26.0 33.0 26.0 35.0 0.0 36.0 28.0
4.0 35.0 27.0 33.0 26.0 40.0 31.0 45.0 35.0 43.0 33.0 46.0 0.0 49.0 38.0
6.0 45.0 35.0 42.0 33.0 51.0 40.0 58.0 45.0 53.0 42.0 58.0 0.0 63.0 49.0
10.0 61.0 48.0 57.0 45.0 69.0 54.0 80.0 62.0 71.0 55.0 77.0 0.0 86.0 67.0
16.0 81.0 64.0 76.0 60.0 91.0 72.0 107.0 84.0 91.0 71.0 100.0 76.0 115.0 91.0
25.0 106.0 84.0 99.0 78.0 119.0 94.0 138.0 101.0 116.0 90.0 129.0 98.0 149.0 108.0
35.0 131.0 103.0 121.0 96.0 146.0 115.0 171.0 126.0 139.0 108.0 155.0 117.0 185.0 135.0
50.0 158.0 125.0 145.0 115.0 175.0 138.0 209.0 154.0 164.0 128.0 183.0 139.0 225.0 164.0
70.0 200.0 158.0 183.0 145.0 221.0 175.0 269.0 198.0 203.0 158.0 225.0 170.0 289.0 211.0
95.0 241.0 191.0 220.0 175.0 265.0 210.0 328.0 241.0 239.0 186.0 270.0 204.0 352.0 257.0
120.0 278.0 220.0 253.0 201.0 305.0 242.0 382.0 280.0 271.0 211.0 306.0 233.0 410.0 300.0
150.0 318.0 253.0 290.0 230.0 334.0 261.0 441.0 324.0 306.0 238.0 343.0 261.0 473.0 346.0
185.0 362.0 288.0 329.0 262.0 384.0 300.0 506.0 371.0 343.0 267.0 387.0 296.0 542.0 397.0
240.0 424.0 338.0 386.0 307.0 459.0 358.0 599.0 439.0 395.0 307.0 448.0 343.0 641.0 470.0
300.0 486.0 387.0 442.0 352.0 532.0 415.0 693.0 508.0 446.0 346.0 502.0 386.0 741.0 543.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall
B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
E Multi-core cable in free air

Current capacity table XLPE insulation multicore three phase

XLPE or EPR insulation, three loaded conductors/copper or aluminium –

Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 17.0 0.0 16.5 0.0 19.5 0.0 22.0 0.0 21.0 0.0 23.0 0.0 23.0 0.0
2.5 23.0 19.0 22.0 18.0 26.0 21.0 30.0 24.0 28.0 22.0 30.0 0.0 32.0 24.0
4.0 31.0 25.0 30.0 24.0 35.0 28.0 40.0 32.0 36.0 28.0 39.0 0.0 42.0 32.0
6.0 40.0 32.0 38.0 31.0 44.0 35.0 52.0 41.0 44.0 35.0 49.0 0.0 54.0 42.0
10.0 54.0 44.0 51.0 41.0 60.0 48.0 71.0 57.0 58.0 46.0 65.0 0.0 75.0 58.0
16.0 73.0 58.0 68.0 55.0 80.0 64.0 96.0 76.0 75.0 59.0 84.0 64.0 100.0 77.0
25.0 95.0 76.0 89.0 71.0 105.0 84.0 119.0 90.0 96.0 75.0 107.0 82.0 127.0 97.0
35.0 117.0 94.0 109.0 87.0 128.0 103.0 147.0 112.0 115.0 90.0 129.0 98.0 158.0 120.0
50.0 141.0 113.0 130.0 104.0 154.0 124.0 179.0 136.0 135.0 106.0 153.0 117.0 192.0 146.0
70.0 179.0 142.0 164.0 131.0 194.0 156.0 229.0 174.0 167.0 130.0 188.0 144.0 246.0 187.0
95.0 216.0 171.0 197.0 157.0 233.0 188.0 278.0 211.0 197.0 154.0 226.0 172.0 298.0 227.0
120.0 249.0 197.0 227.0 180.0 268.0 216.0 322.0 245.0 223.0 174.0 257.0 197.0 346.0 263.0
150.0 285.0 226.0 259.0 206.0 300.0 240.0 371.0 283.0 251.0 197.0 287.0 220.0 399.0 304.0
185.0 324.0 256.0 295.0 233.0 340.0 272.0 424.0 323.0 281.0 220.0 324.0 250.0 456.0 347.0
240.0 380.0 300.0 346.0 273.0 398.0 318.0 500.0 382.0 324.0 253.0 375.0 290.0 538.0 409.0
300.0 435.0 344.0 396.0 313.0 455.0 354.0 576.0 440.0 365.0 286.0 419.0 326.0 621.0 471.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall
B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
E Multi-core cable in free air

Current capacity table XLPE insulation single core single phase

XLPE or EPR insulation, two loaded conductors/copper or aluminium

Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 19.0 0.0 23.0 0.0 24.0 0.0 25.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0
2.5 26.0 20.0 31.0 25.0 33.0 26.0 33.0 26.0 35.0 0.0 0.0 0.0
4.0 35.0 27.0 42.0 33.0 45.0 35.0 43.0 33.0 46.0 0.0 0.0 0.0
6.0 45.0 35.0 54.0 43.0 58.0 45.0 53.0 42.0 58.0 0.0 0.0 0.0
10.0 61.0 48.0 75.0 59.0 80.0 62.0 71.0 55.0 77.0 0.0 0.0 0.0
16.0 81.0 64.0 100.0 79.0 107.0 84.0 91.0 71.0 100.0 76.0 0.0 0.0
25.0 106.0 84.0 133.0 105.0 138.0 101.0 116.0 90.0 129.0 98.0 161.0 121.0
35.0 131.0 103.0 164.0 130.0 171.0 126.0 139.0 108.0 155.0 117.0 200.0 150.0
50.0 158.0 125.0 198.0 157.0 209.0 154.0 164.0 128.0 183.0 139.0 242.0 184.0
70.0 200.0 158.0 253.0 200.0 269.0 198.0 203.0 158.0 225.0 170.0 310.0 237.0
95.0 241.0 191.0 306.0 242.0 328.0 241.0 239.0 186.0 270.0 204.0 377.0 289.0
120.0 278.0 220.0 354.0 281.0 382.0 280.0 271.0 211.0 306.0 233.0 437.0 337.0
150.0 318.0 253.0 393.0 307.0 441.0 324.0 306.0 238.0 343.0 261.0 504.0 389.0
185.0 362.0 288.0 449.0 351.0 506.0 371.0 343.0 267.0 387.0 296.0 575.0 447.0
240.0 424.0 338.0 528.0 412.0 599.0 439.0 395.0 307.0 448.0 343.0 679.0 530.0
300.0 486.0 387.0 603.0 471.0 693.0 508.0 446.0 346.0 502.0 386.0 783.0 613.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 940.0 740.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1083.0 856.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1254.0 996.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Single core or Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Single core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
F Single-core flat cables, touching in free air

Current capacity table XLPE insulation single core three phase

XLPE or EPR insulation, three loaded conductors/copper or aluminium –

Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 17.0 0.0 20.0 0.0 22.0 0.0 21.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 23.0 19.0 28.0 22.0 30.0 24.0 28.0 22.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0 31.0 25.0 37.0 29.0 40.0 32.0 36.0 28.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.0 40.0 32.0 48.0 38.0 52.0 41.0 44.0 35.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 54.0 44.0 66.0 52.0 71.0 57.0 58.0 46.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.0 73.0 58.0 88.0 71.0 96.0 76.0 75.0 59.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 95.0 76.0 117.0 93.0 119.0 90.0 96.0 75.0 107.0 64.0 141.0 107.0 135.0 103.0
35.0 117.0 94.0 144.0 116.0 147.0 112.0 115.0 90.0 129.0 82.0 176.0 135.0 169.0 129.0
50.0 141.0 113.0 175.0 140.0 179.0 136.0 135.0 106.0 153.0 98.0 216.0 165.0 207.0 159.0
70.0 179.0 142.0 222.0 179.0 229.0 174.0 167.0 130.0 188.0 117.0 279.0 215.0 268.0 206.0
95.0 216.0 171.0 269.0 217.0 278.0 211.0 197.0 154.0 226.0 144.0 342.0 264.0 328.0 253.0
120.0 249.0 197.0 312.0 251.0 322.0 245.0 223.0 174.0 257.0 172.0 400.0 308.0 383.0 296.0
150.0 285.0 226.0 342.0 267.0 371.0 283.0 251.0 197.0 287.0 197.0 464.0 358.0 444.0 343.0
185.0 324.0 256.0 384.0 300.0 424.0 323.0 281.0 220.0 324.0 220.0 533.0 413.0 510.0 395.0
240.0 380.0 300.0 450.0 351.0 500.0 382.0 324.0 253.0 375.0 250.0 634.0 492.0 607.0 471.0
300.0 435.0 344.0 514.0 402.0 576.0 440.0 365.0 286.0 419.0 290.0 736.0 571.0 703.0 547.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.0 868.0 694.0 823.0 663.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 998.0 806.0 946.0 770.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1151.0 942.0 1088.0 899.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Single core or Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Single core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
F Single-core flat cables, touching in free air
Ft Single-core trefoil cables, touching in free air

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close