TFR-CVV 0.6/1kV

Products

TFR-CVV 2x1.5mm²

Nexans ref. 84002882

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 11 mm
 • 무게(근사치): 145 kg/km

 

TFR-CVV 2x2,5mm²

Nexans ref. 84002931

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 12 mm
 • 무게(근사치): 200 kg/km

 

TFR-CVV 2x4mm²

Nexans ref. 84006651

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 14 mm
 • 무게(근사치): 255 kg/km

 

TFR-CVV 2x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 15 mm
 • 무게(근사치): 320 kg/km

 

TFR-CVV 2x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 17 mm
 • 무게(근사치): 430 kg/km

 

TFR-CVV 3x1.5mm²

Nexans ref. 84002883

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 11.5 mm
 • 무게(근사치): 190 kg/km

 

TFR-CVV 3x2,5mm²

Nexans ref. 84004219

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 12.5 mm
 • 무게(근사치): 240 kg/km

 

TFR-CVV 3x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 330 kg/km

 

TFR-CVV 3x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 16 mm
 • 무게(근사치): 420 kg/km

 

TFR-CVV 3x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 18 mm
 • 무게(근사치): 560 kg/km

 

TFR-CVV 4x1.5mm²

Nexans ref. 84002885

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 12.5 mm
 • 무게(근사치): 230 kg/km

 

TFR-CVV 4x2,5mm²

Nexans ref. 84002893

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 13.5 mm
 • 무게(근사치): 275 kg/km

 

TFR-CVV 4x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 16 mm
 • 무게(근사치): 390 kg/km

 

TFR-CVV 4x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 17 mm
 • 무게(근사치): 510 kg/km

 

TFR-CVV 4x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 720 kg/km

 

TFR-CVV 5x1.5mm²

Nexans ref. 84002888

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 13.5 mm
 • 무게(근사치): 260 kg/km

 

TFR-CVV 5x2,5mm²

Nexans ref. 84002361

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 340 kg/km

 

TFR-CVV 5x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 17 mm
 • 무게(근사치): 500 kg/km

 

TFR-CVV 5x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 625 kg/km

 

TFR-CVV 5x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 21 mm
 • 무게(근사치): 880 kg/km

 

TFR-CVV 6x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 320 kg/km

 

TFR-CVV 6x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 400 kg/km

 

TFR-CVV 6x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 575 kg/km

 

TFR-CVV 6x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 21 mm
 • 무게(근사치): 730 kg/km

 

TFR-CVV 6x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 23 mm
 • 무게(근사치): 1035 kg/km

 

TFR-CVV 7x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 330 kg/km

 

TFR-CVV 7x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 415 kg/km

 

TFR-CVV 7x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 610 kg/km

 

TFR-CVV 7x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 21 mm
 • 무게(근사치): 780 kg/km

 

TFR-CVV 7x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 23 mm
 • 무게(근사치): 1160 kg/km

 

TFR-CVV 8x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 380 kg/km

 

TFR-CVV 8x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 500 kg/km

 

TFR-CVV 8x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 20 mm
 • 무게(근사치): 735 kg/km

 

TFR-CVV 8x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 22 mm
 • 무게(근사치): 930 kg/km

 

TFR-CVV 8x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 25 mm
 • 무게(근사치): 1325 kg/km

 

TFR-CVV 10x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 18 mm
 • 무게(근사치): 460 kg/km

 

TFR-CVV 10x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 580 kg/km

 

TFR-CVV 10x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 23 mm
 • 무게(근사치): 890 kg/km

 

TFR-CVV 10x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 26 mm
 • 무게(근사치): 1150 kg/km

 

TFR-CVV 10x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 29 mm
 • 무게(근사치): 1630 kg/km

 

TFR-CVV 12x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 525 kg/km

 

TFR-CVV 12x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 20 mm
 • 무게(근사치): 690 kg/km

 

TFR-CVV 12x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 24 mm
 • 무게(근사치): 1035 kg/km

 

TFR-CVV 12x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 27 mm
 • 무게(근사치): 1330 kg/km

 

TFR-CVV 12x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 30 mm
 • 무게(근사치): 1900 kg/km

 

TFR-CVV 15x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 630 kg/km

 

TFR-CVV 15x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 22 mm
 • 무게(근사치): 830 kg/km

 

TFR-CVV 15x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 26 mm
 • 무게(근사치): 1250 kg/km

 

TFR-CVV 15x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 29 mm
 • 무게(근사치): 1625 kg/km

 

TFR-CVV 20x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 22 mm
 • 무게(근사치): 800 kg/km

 

TFR-CVV 20x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 24 mm
 • 무게(근사치): 1060 kg/km

 

TFR-CVV 20x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 29 mm
 • 무게(근사치): 1610 kg/km

 

TFR-CVV 20x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 32 mm
 • 무게(근사치): 2105 kg/km

 

TFR-CVV 30x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 26 mm
 • 무게(근사치): 1160 kg/km

 

TFR-CVV 30x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 28 mm
 • 무게(근사치): 1540 kg/km

 

TFR-CVV 30x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 35 mm
 • 무게(근사치): 2360 kg/km

 

Description

Description

Standards

 • National
  KS C IEC 60502-1; KWS 411

적용범위

주거 및 상업적 용도의 건물내 및 제어 회로에 사용하는 제어용 케이블
전기설비 기술 기준령에 준한 트레이용 난연 케이블

 

적용규격

K 60502-1 : 0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 케이블 (참조)

KWS 411 : 0.6/1kV 난연성 제어 케이블

 

재료 및 구조

1. 도체 : 2등급(연선) 연동선

2. 절연 : 비닐(PVC), 내열 온도 70℃

3. 연합 : 2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음

4. 피복 : 흑색 고난연 비닐 (TFR-PVC)

 

색상

2심 : 흑, 백 3심 : 흑, 백, 적 4심 : 흑, 백, 적, 녹 ,
5심 이상 : 번호 표시 또는 연합 층별 흑, 적을 기준으로 하며,
그 외 선심은 백색으로 함.

 

제품인증

KETI (전기용품안전인증)
단체 표준)

TFR-CVV 0.6/1kV design

##image:55999##


도체
 

절연
 

충진물
 

바인드 테이프
 

피복 (TPR PVC)

 

 

 

절연저항 값은 규정이 없고 절연저항 상수의 값만 규정되어 있음
(K=min. 36.7MΪ.km at 상온, min. 0.037MΪ.km at 70℃)

 

The bending radius is 12x Outer Diameter.

Characteristics

Characteristics

구조적 특성

구조적 특성

도체 재료
연동선
도체 타입
2등급 (연선)
절연
PVC
피복
PVC

전기적 특성

전기적 특성

시험전압
3500 V
정격전압 Uo/U (Um)
0,6/1 kV

사용 특성

사용 특성

운용온도, 범위
-15 ... 60 °C
난연
KSC IEC 60332-3
설치 시 벤딩 요소
12 (xD)

Resources

Resources

Current capacity table PVC insulation multicore single phase

PVC insulation/two loaded conductors, copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 14.5 0.0 14.0 0.0 16.5 0.0 19.5 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0
2.5 19.5 15.0 18.5 14.5 23.0 17.5 27.0 21.0 29.0 22.0 28.0 0.0 30.0 23.0
4.0 26.0 20.0 25.0 19.5 30.0 24.0 36.0 28.0 37.0 29.0 38.0 0.0 40.0 31.0
6.0 34.0 26.0 32.0 25.0 38.0 30.0 46.0 36.0 46.0 36.0 48.0 0.0 51.0 39.0
10.0 46.0 36.0 43.0 33.0 52.0 41.0 63.0 49.0 60.0 47.0 64.0 0.0 70.0 54.0
16.0 61.0 48.0 57.0 44.0 69.0 54.0 85.0 66.0 78.0 61.0 83.0 63.0 94.0 73.0
25.0 80.0 63.0 75.0 58.0 90.0 71.0 112.0 83.0 99.0 77.0 110.0 82.0 119.0 89.0
35.0 99.0 77.0 92.0 71.0 111.0 86.0 138.0 103.0 119.0 93.0 132.0 98.0 148.0 111.0
50.0 119.0 93.0 110.0 86.0 133.0 104.0 168.0 125.0 140.0 109.0 156.0 117.0 180.0 135.0
70.0 151.0 118.0 139.0 108.0 168.0 131.0 213.0 160.0 173.0 135.0 192.0 145.0 232.0 173.0
95.0 182.0 142.0 167.0 130.0 201.0 157.0 258.0 195.0 204.0 159.0 230.0 173.0 282.0 210.0
120.0 210.0 164.0 192.0 150.0 232.0 181.0 299.0 226.0 231.0 180.0 261.0 200.0 328.0 244.0
150.0 240.0 189.0 219.0 172.0 258.0 201.0 344.0 261.0 261.0 204.0 293.0 224.0 379.0 282.0
185.0 273.0 215.0 248.0 195.0 294.0 230.0 392.0 298.0 292.0 228.0 331.0 255.0 434.0 322.0
240.0 321.0 252.0 291.0 229.0 344.0 269.0 461.0 352.0 336.0 262.0 382.0 298.0 514.0 380.0
300.0 367.0 289.0 334.0 263.0 394.0 308.0 530.0 406.0 379.0 296.0 427.0 336.0 593.0 439.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall
B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
E Multi-core cable in free air

Current capacity table PVC insulation multicore three phase

PVC insulation, three loaded conductors/copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 13.5 0.0 13.0 0.0 15.0 0.0 17.5 0.0 18.0 0.0 19.0 0.0 18.5 0.0
2.5 18.0 14.0 17.5 13.5 20.0 15.5 24.0 18.5 24.0 18.5 24.0 0.0 25.0 19.5
4.0 24.0 18.5 23.0 17.5 27.0 21.0 32.0 25.0 30.0 24.0 33.0 0.0 34.0 26.0
6.0 31.0 24.0 29.0 23.0 34.0 27.0 41.0 32.0 38.0 30.0 41.0 0.0 43.0 33.0
10.0 42.0 32.0 39.0 31.0 46.0 36.0 57.0 44.0 50.0 39.0 54.0 0.0 60.0 46.0
16.0 56.0 43.0 52.0 41.0 62.0 48.0 76.0 59.0 64.0 50.0 70.0 53.0 80.0 61.0
25.0 73.0 57.0 68.0 53.0 80.0 62.0 96.0 73.0 82.0 64.0 92.0 69.0 101.0 78.0
35.0 89.0 70.0 83.0 65.0 99.0 77.0 119.0 90.0 98.0 77.0 110.0 83.0 126.0 96.0
50.0 108.0 84.0 99.0 78.0 118.0 92.0 144.0 110.0 116.0 91.0 130.0 99.0 153.0 117.0
70.0 136.0 107.0 125.0 98.0 149.0 116.0 184.0 140.0 143.0 112.0 162.0 122.0 196.0 150.0
95.0 164.0 129.0 150.0 118.0 179.0 139.0 223.0 170.0 169.0 132.0 193.0 148.0 238.0 183.0
120.0 188.0 149.0 172.0 135.0 206.0 160.0 259.0 197.0 192.0 150.0 220.0 169.0 276.0 212.0
150.0 216.0 170.0 196.0 155.0 225.0 176.0 299.0 227.0 217.0 169.0 246.0 189.0 319.0 245.0
185.0 245.0 194.0 223.0 176.0 255.0 199.0 341.0 259.0 243.0 190.0 278.0 214.0 364.0 280.0
240.0 286.0 227.0 261.0 207.0 297.0 232.0 403.0 305.0 280.0 218.0 320.0 250.0 430.0 330.0
300.0 328.0 261.0 298.0 237.0 339.0 265.0 464.0 351.0 316.0 247.0 359.0 282.0 497.0 381.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall
B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
E Multi-core cable in free air

Current capacity table PVC insulation single core single phase

PVC insulation/two loaded conductors, copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 14.5 0.0 17.5 0.0 19.5 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0
2.5 19.5 15.0 24.0 18.5 27.0 21.0 29.0 22.0 28.0 0.0 0.0 0.0
4.0 26.0 20.0 32.0 25.0 36.0 28.0 37.0 29.0 38.0 0.0 0.0 0.0
6.0 34.0 26.0 41.0 32.0 46.0 36.0 46.0 36.0 48.0 0.0 0.0 0.0
10.0 46.0 36.0 57.0 44.0 63.0 49.0 60.0 47.0 64.0 0.0 0.0 0.0
16.0 61.0 48.0 76.0 60.0 85.0 66.0 78.0 61.0 83.0 63.0 0.0 0.0
25.0 80.0 63.0 101.0 79.0 112.0 83.0 99.0 77.0 110.0 82.0 131.0 98.0
35.0 99.0 77.0 125.0 97.0 138.0 103.0 119.0 93.0 132.0 98.0 162.0 122.0
50.0 119.0 93.0 151.0 118.0 168.0 125.0 140.0 109.0 156.0 117.0 196.0 149.0
70.0 151.0 118.0 192.0 150.0 213.0 160.0 173.0 135.0 192.0 145.0 251.0 192.0
95.0 182.0 142.0 232.0 181.0 258.0 195.0 204.0 159.0 230.0 173.0 304.0 235.0
120.0 210.0 164.0 269.0 210.0 299.0 226.0 231.0 180.0 261.0 200.0 352.0 273.0
150.0 240.0 189.0 300.0 234.0 344.0 261.0 261.0 204.0 293.0 224.0 406.0 316.0
185.0 273.0 215.0 341.0 266.0 392.0 298.0 292.0 228.0 331.0 255.0 463.0 363.0
240.0 321.0 252.0 400.0 312.0 461.0 352.0 336.0 262.0 382.0 298.0 546.0 430.0
300.0 367.0 289.0 458.0 358.0 530.0 406.0 379.0 296.0 427.0 336.0 629.0 497.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 754.0 600.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 868.0 694.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.0 808.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Single core or Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Single core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
F Single-core flat cables, touching in free air

Current capacity table PVC insulation single core three phase

PVC insulation, three loaded conductors/copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 13.5 0.0 15.5 0.0 17.5 0.0 18.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 18.0 14.0 21.0 16.5 24.0 18.5 24.0 18.5 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0 24.0 18.5 28.0 22.0 32.0 25.0 30.0 24.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.0 31.0 24.0 36.0 28.0 41.0 32.0 38.0 30.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 42.0 32.0 50.0 39.0 57.0 44.0 50.0 39.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.0 56.0 43.0 68.0 53.0 76.0 59.0 64.0 50.0 70.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 73.0 57.0 89.0 70.0 96.0 73.0 82.0 64.0 92.0 69.0 114.0 87.0 110.0 84.0
35.0 89.0 70.0 110.0 86.0 119.0 90.0 98.0 77.0 110.0 83.0 143.0 109.0 137.0 105.0
50.0 108.0 84.0 134.0 104.0 144.0 110.0 116.0 91.0 130.0 99.0 174.0 133.0 167.0 128.0
70.0 136.0 107.0 171.0 133.0 184.0 140.0 143.0 112.0 162.0 122.0 225.0 173.0 216.0 166.0
95.0 164.0 129.0 207.0 161.0 223.0 170.0 169.0 132.0 193.0 148.0 275.0 212.0 264.0 203.0
120.0 188.0 149.0 239.0 186.0 259.0 197.0 192.0 150.0 220.0 169.0 321.0 247.0 308.0 237.0
150.0 216.0 170.0 262.0 204.0 299.0 227.0 217.0 169.0 246.0 189.0 372.0 287.0 356.0 274.0
185.0 245.0 194.0 296.0 230.0 341.0 259.0 243.0 190.0 278.0 214.0 427.0 330.0 409.0 315.0
240.0 286.0 227.0 346.0 269.0 403.0 305.0 280.0 218.0 320.0 250.0 507.0 392.0 485.0 375.0
300.0 328.0 261.0 394.0 306.0 464.0 351.0 316.0 247.0 359.0 282.0 587.0 455.0 561.0 434.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 689.0 552.0 656.0 526.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 789.0 640.0 749.0 610.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 905.0 746.0 855.0 711.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Single core or Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Single core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
F Single-core flat cables, touching in free air
Ft Single-core trefoil cables, touching in free air

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close