TFR-CV 0.6/1kV

Products

TFR-CV 1x 1.5mm²

Nexans ref. 14004310

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 6.5 mm

 

TFR-CV 1x 2,5mm²

Nexans ref. 14003387

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 7 mm

 

TFR-CV 1x 4mm²

Nexans ref. 14003369

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 7.5 mm

 

TFR-CV 1x 6mm²

Nexans ref. 14004311

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 8 mm

 

TFR-CV 1x 10mm²

Nexans ref. 14003371

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 9 mm

 

TFR-CV 1x 16mm²

Nexans ref. 14004312

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 16 mm²
 • 외경: 9.5 mm

 

TFR-CV 1x 25mm²

Nexans ref. 14004314

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 25 mm²
 • 외경: 11 mm

 

TFR-CV 1x 35mm²

Nexans ref. 14004315

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 35 mm²
 • 외경: 12 mm

 

TFR-CV 1x 50mm²

Nexans ref. 14004151

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 50 mm²
 • 외경: 13.5 mm

 

TFR-CV 1x 70mm²

Nexans ref. 14003894

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 70 mm²
 • 외경: 15.5 mm

 

TFR-CV 1x 95mm²

Nexans ref. 14003864

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 95 mm²
 • 외경: 17 mm

 

TFR-CV 1x 120mm²

Nexans ref. 14003867

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 120 mm²
 • 외경: 19 mm

 

TFR-CV 1x 150mm²

Nexans ref. 14004153

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 150 mm²
 • 외경: 21 mm

 

TFR-CV 1x 185mm²

Nexans ref. 14003880

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 185 mm²
 • 외경: 23 mm

 

TFR-CV 1x 240mm²

Nexans ref. 14004191

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 240 mm²
 • 외경: 26 mm

 

TFR-CV 1x 300mm²

Nexans ref. 14004105

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 300 mm²
 • 외경: 28.5 mm

 

TFR-CV 1x 400mm²

Nexans ref. 14004317

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 400 mm²
 • 외경: 32 mm

 

TFR-CV 1x 500mm²

Nexans ref. 14004318

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 500 mm²
 • 외경: 36 mm

 

TFR-CV 1x 630mm²

Nexans ref. 14004319

 • 색상: Natural
 • 코어수: 1
 • 도체 단면적: 630 mm²
 • 외경: 40.5 mm

 

TFR-CV 2x 1.5mm²

Nexans ref. 14006639

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 10.5 mm

 

TFR-CV 2x 2,5mm²

Nexans ref. 14004515

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 11.5 mm

 

TFR-CV 2x 4mm²

Nexans ref. 14004184

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 12.5 mm

 

TFR-CV 2x 6mm²

Nexans ref. 14004183

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 13.5 mm

 

TFR-CV 2x 10mm²

Nexans ref. 14004152

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 15.5 mm

 

TFR-CV 2x 16mm²

Nexans ref. 14004149

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 16 mm²
 • 외경: 16.5 mm

 

TFR-CV 2x 25mm²

Nexans ref. 14004269

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 25 mm²
 • 외경: 20 mm

 

TFR-CV 2x 35mm²

Nexans ref. 14004270

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 35 mm²
 • 외경: 22 mm

 

TFR-CV 2x 50mm²

Nexans ref. 14004619

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 50 mm²
 • 외경: 25 mm

 

TFR-CV 2x 70mm²

Nexans ref. 14005847

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 70 mm²
 • 외경: 28.5 mm

 

TFR-CV 2x 95mm²

Nexans ref. 14005848

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 95 mm²
 • 외경: 32 mm

 

TFR-CV 2x 120mm²

Nexans ref. 14004056

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 120 mm²
 • 외경: 35.5 mm

 

TFR-CV 2x 150mm²

Nexans ref. 14050745

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 150 mm²
 • 외경: 40 mm

 

TFR-CV 2x 185mm²

Nexans ref. 14028006

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 185 mm²
 • 외경: 44 mm

 

TFR-CV 2x 240mm²

Nexans ref. 14050746

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 240 mm²
 • 외경: 50 mm

 

TFR-CV 2x 300mm²

Nexans ref. 84003280

 • 색상: 백/흑
 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 300 mm²
 • 외경: 55 mm

 

TFR-CV 3x 1.5mm²

Nexans ref. 14004463

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 11 mm

 

TFR-CV 3x 2,5mm²

Nexans ref. 14003388

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 12 mm

 

TFR-CV 3x 4mm²

Nexans ref. 14003370

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 13 mm

 

TFR-CV 3x 6mm²

Nexans ref. 14003389

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 14.5 mm

 

TFR-CV 3x 10mm²

Nexans ref. 14003372

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 16.5 mm

 

TFR-CV 3x 16mm²

Nexans ref. 14003581

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 16 mm²
 • 외경: 17.5 mm

 

TFR-CV 3x 25mm²

Nexans ref. 14003579

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 25 mm²
 • 외경: 21 mm

 

TFR-CV 3x 35mm²

Nexans ref. 14003582

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 35 mm²
 • 외경: 23.5 mm

 

TFR-CV 3x 50mm²

Nexans ref. 14004031

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 50 mm²
 • 외경: 26.5 mm

 

TFR-CV 3x 70mm²

Nexans ref. 14003594

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 70 mm²
 • 외경: 30.5 mm

 

TFR-CV 3x 95mm²

Nexans ref. 14003739

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 95 mm²
 • 외경: 34.5 mm

 

TFR-CV 3x 120mm²

Nexans ref. 14004465

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 120 mm²
 • 외경: 38.5 mm

 

TFR-CV 3x 150mm²

Nexans ref. 14005263

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 150 mm²
 • 외경: 43 mm

 

TFR-CV 3x 185mm²

Nexans ref. 14004466

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 185 mm²
 • 외경: 47.5 mm

 

TFR-CV 3x 240mm²

Nexans ref. 14005632

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 240 mm²
 • 외경: 53.5 mm

 

TFR-CV 3x 300mm²

Nexans ref. 84003295

 • 색상: 백/흑/적
 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 300 mm²
 • 외경: 59 mm

 

TFR-CV 4x 1.5mm²

Nexans ref. 14005630

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 12 mm

 

TFR-CV 4x 2,5mm²

Nexans ref. 14004620

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 13 mm

 

TFR-CV 4x 4mm²

Nexans ref. 14004185

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 14 mm

 

TFR-CV 4x 6mm²

Nexans ref. 14004193

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 15.5 mm

 

TFR-CV 4x 10mm²

Nexans ref. 14004194

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 17.5 mm

 

TFR-CV 4x 16mm²

Nexans ref. 14004186

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 16 mm²
 • 외경: 19.5 mm

 

TFR-CV 4x 25mm²

Nexans ref. 14004200

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 25 mm²
 • 외경: 23.5 mm

 

TFR-CV 4x 35mm²

Nexans ref. 14003895

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 35 mm²
 • 외경: 25.5 mm

 

TFR-CV 4x 50mm²

Nexans ref. 14003890

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 50 mm²
 • 외경: 29 mm

 

TFR-CV 4x 70mm²

Nexans ref. 14004682

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 70 mm²
 • 외경: 34 mm

 

TFR-CV 4x 95mm²

Nexans ref. 14004683

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 95 mm²
 • 외경: 38.5 mm

 

TFR-CV 4x 120mm²

Nexans ref. 14004684

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 120 mm²
 • 외경: 43 mm

 

TFR-CV 4x 150mm²

Nexans ref. 14004685

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 150 mm²
 • 외경: 48 mm

 

TFR-CV 4x 185mm²

Nexans ref. 14005264

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 185 mm²
 • 외경: 53 mm

 

TFR-CV 4x 240mm²

Nexans ref. 14006629

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 240 mm²
 • 외경: 59.5 mm

 

TFR-CV 4x 300mm²

Nexans ref. 84003306

 • 색상: 백/흑/적/녹
 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 300 mm²
 • 외경: 66 mm

 

Description

Description

Standards

 • National
  KS C IEC 60502-1; KWS 410

적용범위

주거 및 상업적 용도의 건물내 및 산업용 배전 회로에 사용하는 전력용 케이블
전기 설비 기술 기준령에 준한 트레이용 난연 케이블

 

적용규격

K 60502-1 : 0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 케이블 (참조)

KWS 410 : 0.6/1kV 난연성 전력케이블

 

재료 및 구조

1. 도체 : 2등급(연선) 연동선

2. 절연 : 가교폴리에틸렌(XLPE), 내열온도 90℃

3. 연합 : 2심 이상인 경우 절연된 선재를 원형으로 꼬음

4. 피복 : 흑색 고난연 비닐(TFR PVC)

 

색상

2심 : 흑, 백 3심 : 흑, 백, 적 4심 : 흑, 백, 적, 녹

 

제품인증

KETI (전기용품안전인증) (100㎟ 이하, 7C 이하)

단체표준 (100㎟초과, 7C초과)

TFR-CV 0.6/1KV design

##image:55978##

 

도체

절연

충진물

바인드 테이프

피복(TFR PVC)

  

 

 

 

절연저항 값은 규정이 없고 절연저항 상수의 값만 규정되어 있음( K=min. 3.67MΪ.km at 90℃) : 단심 & 다심

 

The bending radius is 12x outer diameter

Characteristics

Characteristics

구조적 특성

구조적 특성

도체 재료
연동선
도체 타입
2등급 (연선)
절연
XLPE(가교 폴리에틸렌)
피복
PVC

전기적 특성

전기적 특성

시험전압
3500 V
정격전압 Uo/U (Um)
0,6/1 kV

사용 특성

사용 특성

운용온도, 범위
-15 ... 60 °C
난연
KSC IEC 60332-3
설치 시 벤딩 요소
12 (xD)

Resources

Resources

Current capacity table XLPE insulation multicore single phase

XLPE or EPR insulation, two loaded conductors/copper or aluminium

Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 19.0 0.0 18.5 0.0 22.0 0.0 24.0 0.0 25.0 0.0 27.0 0.0 26.0 0.0
2.5 26.0 20.0 25.0 19.5 30.0 23.0 33.0 26.0 33.0 26.0 35.0 0.0 36.0 28.0
4.0 35.0 27.0 33.0 26.0 40.0 31.0 45.0 35.0 43.0 33.0 46.0 0.0 49.0 38.0
6.0 45.0 35.0 42.0 33.0 51.0 40.0 58.0 45.0 53.0 42.0 58.0 0.0 63.0 49.0
10.0 61.0 48.0 57.0 45.0 69.0 54.0 80.0 62.0 71.0 55.0 77.0 0.0 86.0 67.0
16.0 81.0 64.0 76.0 60.0 91.0 72.0 107.0 84.0 91.0 71.0 100.0 76.0 115.0 91.0
25.0 106.0 84.0 99.0 78.0 119.0 94.0 138.0 101.0 116.0 90.0 129.0 98.0 149.0 108.0
35.0 131.0 103.0 121.0 96.0 146.0 115.0 171.0 126.0 139.0 108.0 155.0 117.0 185.0 135.0
50.0 158.0 125.0 145.0 115.0 175.0 138.0 209.0 154.0 164.0 128.0 183.0 139.0 225.0 164.0
70.0 200.0 158.0 183.0 145.0 221.0 175.0 269.0 198.0 203.0 158.0 225.0 170.0 289.0 211.0
95.0 241.0 191.0 220.0 175.0 265.0 210.0 328.0 241.0 239.0 186.0 270.0 204.0 352.0 257.0
120.0 278.0 220.0 253.0 201.0 305.0 242.0 382.0 280.0 271.0 211.0 306.0 233.0 410.0 300.0
150.0 318.0 253.0 290.0 230.0 334.0 261.0 441.0 324.0 306.0 238.0 343.0 261.0 473.0 346.0
185.0 362.0 288.0 329.0 262.0 384.0 300.0 506.0 371.0 343.0 267.0 387.0 296.0 542.0 397.0
240.0 424.0 338.0 386.0 307.0 459.0 358.0 599.0 439.0 395.0 307.0 448.0 343.0 641.0 470.0
300.0 486.0 387.0 442.0 352.0 532.0 415.0 693.0 508.0 446.0 346.0 502.0 386.0 741.0 543.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall
B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
E Multi-core cable in free air

Current capacity table XLPE insulation multicore three phase

XLPE or EPR insulation, three loaded conductors/copper or aluminium –

Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 17.0 0.0 16.5 0.0 19.5 0.0 22.0 0.0 21.0 0.0 23.0 0.0 23.0 0.0
2.5 23.0 19.0 22.0 18.0 26.0 21.0 30.0 24.0 28.0 22.0 30.0 0.0 32.0 24.0
4.0 31.0 25.0 30.0 24.0 35.0 28.0 40.0 32.0 36.0 28.0 39.0 0.0 42.0 32.0
6.0 40.0 32.0 38.0 31.0 44.0 35.0 52.0 41.0 44.0 35.0 49.0 0.0 54.0 42.0
10.0 54.0 44.0 51.0 41.0 60.0 48.0 71.0 57.0 58.0 46.0 65.0 0.0 75.0 58.0
16.0 73.0 58.0 68.0 55.0 80.0 64.0 96.0 76.0 75.0 59.0 84.0 64.0 100.0 77.0
25.0 95.0 76.0 89.0 71.0 105.0 84.0 119.0 90.0 96.0 75.0 107.0 82.0 127.0 97.0
35.0 117.0 94.0 109.0 87.0 128.0 103.0 147.0 112.0 115.0 90.0 129.0 98.0 158.0 120.0
50.0 141.0 113.0 130.0 104.0 154.0 124.0 179.0 136.0 135.0 106.0 153.0 117.0 192.0 146.0
70.0 179.0 142.0 164.0 131.0 194.0 156.0 229.0 174.0 167.0 130.0 188.0 144.0 246.0 187.0
95.0 216.0 171.0 197.0 157.0 233.0 188.0 278.0 211.0 197.0 154.0 226.0 172.0 298.0 227.0
120.0 249.0 197.0 227.0 180.0 268.0 216.0 322.0 245.0 223.0 174.0 257.0 197.0 346.0 263.0
150.0 285.0 226.0 259.0 206.0 300.0 240.0 371.0 283.0 251.0 197.0 287.0 220.0 399.0 304.0
185.0 324.0 256.0 295.0 233.0 340.0 272.0 424.0 323.0 281.0 220.0 324.0 250.0 456.0 347.0
240.0 380.0 300.0 346.0 273.0 398.0 318.0 500.0 382.0 324.0 253.0 375.0 290.0 538.0 409.0
300.0 435.0 344.0 396.0 313.0 455.0 354.0 576.0 440.0 365.0 286.0 419.0 326.0 621.0 471.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall
B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
E Multi-core cable in free air

Current capacity table XLPE insulation single core single phase

XLPE or EPR insulation, two loaded conductors/copper or aluminium

Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 19.0 0.0 23.0 0.0 24.0 0.0 25.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0
2.5 26.0 20.0 31.0 25.0 33.0 26.0 33.0 26.0 35.0 0.0 0.0 0.0
4.0 35.0 27.0 42.0 33.0 45.0 35.0 43.0 33.0 46.0 0.0 0.0 0.0
6.0 45.0 35.0 54.0 43.0 58.0 45.0 53.0 42.0 58.0 0.0 0.0 0.0
10.0 61.0 48.0 75.0 59.0 80.0 62.0 71.0 55.0 77.0 0.0 0.0 0.0
16.0 81.0 64.0 100.0 79.0 107.0 84.0 91.0 71.0 100.0 76.0 0.0 0.0
25.0 106.0 84.0 133.0 105.0 138.0 101.0 116.0 90.0 129.0 98.0 161.0 121.0
35.0 131.0 103.0 164.0 130.0 171.0 126.0 139.0 108.0 155.0 117.0 200.0 150.0
50.0 158.0 125.0 198.0 157.0 209.0 154.0 164.0 128.0 183.0 139.0 242.0 184.0
70.0 200.0 158.0 253.0 200.0 269.0 198.0 203.0 158.0 225.0 170.0 310.0 237.0
95.0 241.0 191.0 306.0 242.0 328.0 241.0 239.0 186.0 270.0 204.0 377.0 289.0
120.0 278.0 220.0 354.0 281.0 382.0 280.0 271.0 211.0 306.0 233.0 437.0 337.0
150.0 318.0 253.0 393.0 307.0 441.0 324.0 306.0 238.0 343.0 261.0 504.0 389.0
185.0 362.0 288.0 449.0 351.0 506.0 371.0 343.0 267.0 387.0 296.0 575.0 447.0
240.0 424.0 338.0 528.0 412.0 599.0 439.0 395.0 307.0 448.0 343.0 679.0 530.0
300.0 486.0 387.0 603.0 471.0 693.0 508.0 446.0 346.0 502.0 386.0 783.0 613.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 940.0 740.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1083.0 856.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1254.0 996.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Single core or Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Single core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
F Single-core flat cables, touching in free air

Current capacity table XLPE insulation single core three phase

XLPE or EPR insulation, three loaded conductors/copper or aluminium –

Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

도체 단면적
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 17.0 0.0 20.0 0.0 22.0 0.0 21.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 23.0 19.0 28.0 22.0 30.0 24.0 28.0 22.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0 31.0 25.0 37.0 29.0 40.0 32.0 36.0 28.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.0 40.0 32.0 48.0 38.0 52.0 41.0 44.0 35.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 54.0 44.0 66.0 52.0 71.0 57.0 58.0 46.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.0 73.0 58.0 88.0 71.0 96.0 76.0 75.0 59.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 95.0 76.0 117.0 93.0 119.0 90.0 96.0 75.0 107.0 64.0 141.0 107.0 135.0 103.0
35.0 117.0 94.0 144.0 116.0 147.0 112.0 115.0 90.0 129.0 82.0 176.0 135.0 169.0 129.0
50.0 141.0 113.0 175.0 140.0 179.0 136.0 135.0 106.0 153.0 98.0 216.0 165.0 207.0 159.0
70.0 179.0 142.0 222.0 179.0 229.0 174.0 167.0 130.0 188.0 117.0 279.0 215.0 268.0 206.0
95.0 216.0 171.0 269.0 217.0 278.0 211.0 197.0 154.0 226.0 144.0 342.0 264.0 328.0 253.0
120.0 249.0 197.0 312.0 251.0 322.0 245.0 223.0 174.0 257.0 172.0 400.0 308.0 383.0 296.0
150.0 285.0 226.0 342.0 267.0 371.0 283.0 251.0 197.0 287.0 197.0 464.0 358.0 444.0 343.0
185.0 324.0 256.0 384.0 300.0 424.0 323.0 281.0 220.0 324.0 220.0 533.0 413.0 510.0 395.0
240.0 380.0 300.0 450.0 351.0 500.0 382.0 324.0 253.0 375.0 250.0 634.0 492.0 607.0 471.0
300.0 435.0 344.0 514.0 402.0 576.0 440.0 365.0 286.0 419.0 290.0 736.0 571.0 703.0 547.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.0 868.0 694.0 823.0 663.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 998.0 806.0 946.0 770.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1151.0 942.0 1088.0 899.0
A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall
B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall
C Single-core or multi-core cable on a wooden wall
D1 Single core or Multi-core cable in ducts in the ground
D2 Single core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground
F Single-core flat cables, touching in free air
Ft Single-core trefoil cables, touching in free air

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close