TFR-CVV-AMS 0.6/1kV

Products

TFR-CVV-AMS 2x 1.5

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 12 mm
 • 무게(근사치): 165 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 2x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 13 mm
 • 무게(근사치): 200 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 2x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 265 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 2x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 16 mm
 • 무게(근사치): 320 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 2x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 17.5 mm
 • 무게(근사치): 430 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 3x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 12.5 mm
 • 무게(근사치): 195 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 3x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 13.5 mm
 • 무게(근사치): 240 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 3x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 330 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 3x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 17 mm
 • 무게(근사치): 405 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 3x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 260 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 4x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 13.5 mm
 • 무게(근사치): 230 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 4x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 300 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 4x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 425 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 4x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 18 mm
 • 무게(근사치): 530 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 4x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 20.5 mm
 • 무게(근사치): 730 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 5x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 280 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 5x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 340 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 5x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 18 mm
 • 무게(근사치): 500 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 5x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 630 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 5x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 22.5 mm
 • 무게(근사치): 880 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 6x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 320 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 6x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 415 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 6x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 580 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 6x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 21.5 mm
 • 무게(근사치): 750 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 6x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 1050 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 7x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 340 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 7x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 440 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 7x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 625 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 7x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 21.5 mm
 • 무게(근사치): 810 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 7x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 1160 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 8x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 400 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 8x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 17.5 mm
 • 무게(근사치): 500 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 8x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 21.5 mm
 • 무게(근사치): 740 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 8x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 23.5 mm
 • 무게(근사치): 950 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 8x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 26.5 mm
 • 무게(근사치): 1330 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 10x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 18 mm
 • 무게(근사치): 470 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 10x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 20 mm
 • 무게(근사치): 610 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 10x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 890 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 10x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 26.5 mm
 • 무게(근사치): 1140 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 10x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 30.5 mm
 • 무게(근사치): 1640 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 12x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 520 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 12x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 20.5 mm
 • 무게(근사치): 700 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 12x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 25.5 mm
 • 무게(근사치): 1030 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 12x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 27.5 mm
 • 무게(근사치): 1330 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 12x 10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 31.5 mm
 • 무게(근사치): 1900 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 15x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 20.5 mm
 • 무게(근사치): 640 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 15x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 22.5 mm
 • 무게(근사치): 840 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 15x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 25 mm
 • 무게(근사치): 1260 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 15x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 29.5 mm
 • 무게(근사치): 1630 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 20x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 22 mm
 • 무게(근사치): 830 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 20x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 25 mm
 • 무게(근사치): 1080 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 20x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 30 mm
 • 무게(근사치): 1630 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 20x 6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 33 mm
 • 무게(근사치): 2150 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 30x 1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 26 mm
 • 무게(근사치): 1160 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 30x 2.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 29 mm
 • 무게(근사치): 1540 kg/km

 

TFR-CVV-AMS 30x 4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 36 mm
 • 무게(근사치): 2385 kg/km

 

Description

Description

Standards

 • National
  KS C IEC 60502-1; KWS 411

적용범위

주거 및 상업적 용도의 건물내 및 제어 회로에 사용하는 알루미늄 마일라 테이프 차폐된 제어용 케이블

전기설비 기술 기준령에 준한 트레이용 난연 케이블

 

적용규격

K 60502-1

KWS 411:0.6/1kV 난연성 제어 케이블 (참조)

 

재료 및 구조

1. 도체 : 2등급(연선) 연동선

2. 절연 : 비닐(PVC), 내열 온도 70℃

 

3. 차폐 : 선심 연합된 위에 알루미늄 마일라 테이프로 차폐
- 차폐시에는 드레인 와이어(drain wire)를 삽입

 

4. 연합 : 2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음

 

5. 피복 : 흑색 고난연 비닐(TFR-PVC)

 

 

색상

2심 : 흑, 백 3심 : 흑, 백, 적 4심 : 흑, 백, 적, 녹
5심 이상 : 번호 표시 또는 연합 층별 흑, 적을 기준하며,
그 외 선심은 백색으로 함.

TFR-CVV-AMS 0.6/1kV design

##image:56058##

도체

절연

충진물

PS 테이프

차폐 (AL, Mylar)

피복 (TFR PVC)

드레인 와이어

 

절연저항 값은 규정이 없고 절연저항 상수의 값만 규정되어 있음
(K=min. 36.7MΪ.km at 상온, min. 0.037MΪ.km at 70℃) (K=min. 36.7MΩ.km at room temperature, min. 0.037MΩ.km at 70℃)  

 

The bending radius is 12 x outer diameter

 

Characteristics

Characteristics

구조적 특성

구조적 특성

도체 재료
연동선
도체 타입
2등급 원형 연선
절연
PVC
스크린
Mylar tape
피복
난연 PVC

전기적 특성

전기적 특성

시험전압
3500 V
정격전압 Uo/U (Um)
6/10 kV

사용 특성

사용 특성

운용온도, 범위
-15 ... 60 °C
난연
KSC IEC 60332-3
설치 시 벤딩 요소
12 (xD)

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close