TFR-CVV-S. TFR-CVV-SB 0.6/1kV

Products

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 2x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 12 mm
 • 무게(근사치): 175 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 2x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 13 mm
 • 무게(근사치): 210 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 2x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 280 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 2x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 16 mm
 • 무게(근사치): 335 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 2x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 2
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 17.5 mm
 • 무게(근사치): 480 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 3x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 12.5 mm
 • 무게(근사치): 210 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 3x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 13.5 mm
 • 무게(근사치): 250 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 3x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 360 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 3x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 17 mm
 • 무게(근사치): 450 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 3x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 3
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 590 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 4x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 13.5 mm
 • 무게(근사치): 250 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 4x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 325 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 4x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 440 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 4x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 18 mm
 • 무게(근사치): 550 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 4x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 4
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 20 mm
 • 무게(근사치): 770 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 5x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 14.5 mm
 • 무게(근사치): 300 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 5x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 380 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 5x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 18 mm
 • 무게(근사치): 520 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 5x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 650 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 5x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 5
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 22.5 mm
 • 무게(근사치): 920 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 6x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 320 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 6x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 420 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 6x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 635 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 6x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 21.5 mm
 • 무게(근사치): 790 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 6x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 6
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 1100 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 7x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 15.5 mm
 • 무게(근사치): 360 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 7x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 470 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 7x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 19.5 mm
 • 무게(근사치): 670 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 7x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 21.5 mm
 • 무게(근사치): 880 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 7x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 7
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 1230 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 8x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 16.5 mm
 • 무게(근사치): 420 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 8x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 17.5 mm
 • 무게(근사치): 530 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 8x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 21.5 mm
 • 무게(근사치): 780 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 8x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 23.5 mm
 • 무게(근사치): 1000 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 8x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 8
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 26.5 mm
 • 무게(근사치): 1420 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 10x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 18 mm
 • 무게(근사치): 500 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 10x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 20 mm
 • 무게(근사치): 660 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 10x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 940 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 10x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 26.5 mm
 • 무게(근사치): 1200 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 10x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 10
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 30.5 mm
 • 무게(근사치): 1720 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 12x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 18.5 mm
 • 무게(근사치): 565 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 12x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 20.5 mm
 • 무게(근사치): 730 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 12x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 24.5 mm
 • 무게(근사치): 1100 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 12x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 26.5 mm
 • 무게(근사치): 1420 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 12x10mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 12
 • 도체 단면적: 10 mm²
 • 외경: 30.5 mm
 • 무게(근사치): 2000 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 15x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 20.5 mm
 • 무게(근사치): 690 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 15x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 22.5 mm
 • 무게(근사치): 915 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 15x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 27.5 mm
 • 무게(근사치): 1350 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 15x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 15
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 29.5 mm
 • 무게(근사치): 1730 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 20x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 22 mm
 • 무게(근사치): 870 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 20x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 25 mm
 • 무게(근사치): 1140 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 20x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 30 mm
 • 무게(근사치): 1730 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 20x6mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 20
 • 도체 단면적: 6 mm²
 • 외경: 33 mm
 • 무게(근사치): 2245 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 30x1.5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 1.5 mm²
 • 외경: 26 mm
 • 무게(근사치): 1230 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 30x2,5mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 2.5 mm²
 • 외경: 29 mm
 • 무게(근사치): 1620 kg/km

 

TFR-CVV-S , TFR-CVV-SB 30x4mm²

Nexans ref.

 • 코어수: 30
 • 도체 단면적: 4 mm²
 • 외경: 36 mm
 • 무게(근사치): 2500 kg/km

 

Description

Description

Standards

 • National
  KS C IEC 60502-1; KWS 411

적용범위

주거 및 상업적 용도의 건물내 및 제어 회로에 사용하는 동 테이프 차폐 또는 동 편조 차폐된 제어용 케이블
전기설비 기술 기준령에 준한 트레이용 난연 케이블

 

적용규격

K 60502-1
KWS 411 : 0.6/1kV 난연성 제어 케이블

 

재료 및 구조

1. 도체 : 2등급(연선) 연동선

2. 절연 : 비닐(PVC), 내열 온도 70℃

3. 연합 : 2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음

4. 차폐 : 동 테이프 또는 동 편조

5. 피복 : 흑색 고난연 비닐(TFR-PVC)

 

색상

2심 : 흑, 백 3심 : 흑, 백, 적 4심 : 흑, 백, 적, 녹
5심 이상 : 번호 표시 또는 연합 층별 흑, 적을 기준하며,
그 외 선심은 백색으로 함.

 

제품인증

KETI (전기용품안전인증)
단체 표준)

TFR-CVV-S. TFR-CVV-SB 0.6/1kV design

##image:56057##

도체 

절연  

충진물

PS 테이프

차폐 (동테이프 또는 편조)

바인드 테이프  

피복 (TFR PVC)

 

 

절연저항 값은 규정이 없고 절연저항 상수의 값만 규정되어 있음
( K=min. 36.7MΪ.km at 상온, min. 0.037MΪ.km at 70℃)

 

The Bending radius is 12x Outer diameter

 

Characteristics

Characteristics

구조적 특성

구조적 특성

도체 재료
연동선
도체 타입
2등급 (연선)
절연
PVC
피복
TPR(열가소성 고무)

전기적 특성

전기적 특성

시험전압
3500 V
정격전압 Uo/U (Um)
0,6/1 kV

사용 특성

사용 특성

운용온도, 범위
-15 ... 60 °C
난연
KSC IEC 60332-3
설치 시 벤딩 요소
12 (xD)

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close